Årsrapporter

Föreningen som sköter om Kvarnvikens kvarn bildades 1984, då med namnet Vällingby Hembygdsgille. Sedan starten har föreningen lagt ner ett stort arbete på att renovera och underhålla byggnader, maskiner och annan utrustning. Den här sidan sammanfattar vad som hänt för varje år.

(Just nu pågår arbetet med att gå igenom arkiven. Sidan kommer successivt att uppdateras.)

1984

 • Vällingby Hembygdsgille grundas.

1985

 

1986

 

1987

 • Reparation av stora fönstret mot norr.
 • Beslut att rusta upp kvarnen.
 • Tillverkning av remskiveväxel så att kvarnen kan drivas med hjälp av en traktor.
 • Kvarnen städas.
 • Ett av stenparen görs i ordning för malning. Stenarna hackas och seglet fixerades om.

1988

 • Grundlig rengöring av hela kvarnen under vårvintern. Skräp kördes bort och hela anläggningen dammsögs och sopades ordentligt.
 • Trattarna på vinden tömdes på skräp och rengjordes.
 • Stenparen rengjordes och stenarna hackades under vårvintern.
 • Provmalning i maj i samband med öppet hus. Kvarnverket drevs med hjälp av en traktor.
 • Igenslammade rör från kvarnen ut mot Mälaren har tagits bort med grävmaskin, och nya har lagts ner.
 • Golvet runt turbinen har bytts ut och stadgats.
 • Turbinen har monterats isär för renovering.
 • Reparation av två stycken fönstret mot söder.

1989

 • Turbinen renoveras.
 • Den renoverade turbinen monteras och provkörs under hösten.
 • En av siktarna har renoverats och dukarna har bytts under hösten.
 • Såghuset har reparerats och renoverats. Nytt plåttak och knutbräder har lagts till. Såghuset har målats.
 • Sönderfruset tegel vid skorstensgaveln har tagits bort, och ersatts med nytt tidsenligt tegel.
 • Takstolarna har stärkts.
 • Bryggorna har reparerats och försetts med skyddsräcken.
 • En del målningar har gjorts på vinden och i källaren.
 • Kanalen har rensats från skrot och slam.
 • Turbinröret mellan kvarnen och kvarndammen har reparerats.
 • Kvarndammen har rensats och fördjupats och en promenadväg har byggts längs kvarndammen.
 • Vid Råcksta träsk har dammluckorna ersatts med nya. En besvärlig sten och en vassrygg har tagits bort.
 • Torkladan har målats om.
 • Mjölnarbostaden har målats om.
 • SKANSKA har utfört en undersökning av turbintuben.
 • Reparation av porten på källarvåningen.

1990

 • Vid malning i kvarnen i maj är den renoverade sikten i funktion. Osiktat mjöl hissas med säckhiss till vindsvåningen, där de hälls i tratt ner till sikten å mellanvåningen. Tre sorters mjöl säljs: siktat vetemjöl, grahamsmjöl (osiktat) och kli.

1991

 • Inledande arbeten med renovering av valsstolen och slipning av valsarna.
 • Reparation av fönstren i källarvåningen mot norr.

1992

 

1993

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 • Renovering av kvarnens fönster har fortsatt under året.
 • Spannmålsmagasinet har fått glas i fönstren, istället för luckor.
 • Torkladan har fått en riktig brädvägg, där det tidigare var öppet (upp mot mjölnarbostaden).
 • Frivattenrännans stensättning intill torkladan har rätats upp.
 • Taket på såghuset har bytts till sinuskorrigerad galvaniserad plåt. Av totalt 23 takbalkar har 13 ersatts på grund av röta och husbock.
 • Bron från vägen har fått nya balkar.
 • Elbelysning i spannmålsmagasinet har färdigställts.
 • Transportören mellan kvarnen och spannmålsmagasinet har rätats upp.
 • Renovering av räcket på dammbyggnaden.
 • Renovering av taket på spånelevatorn.
 • Kvarntaket har återfått sin originalfärg.

2002

 • En ny skorsten har murats upp med tegel från Bältarbro tegelbruk av ett murarlag från Öna Mur AB i Orsa.
 • Takfönster till sågen har återskapats.
 • Golvet i sågen har byts ut.
 • Sågbänken är renoverad. En del träbitar har bytts, av de mekaniska delarna har ett kugghjul reparerats och bordets kuggstång.
 • Sågklingan har bytts ut.
 • Spånelevatorn har fått nya trummor och en ny kedja och kedjehjul anskaffas.
 • Den 14 maj provkördes sågen.

2003

 • Lisa Dikman och Maria Thomé genomför en dokumentation av kvarnens byggnader och maskiner, vilket sammanställs i i rapporten Kvarnvikens kvarn i Råcksta – en kulturhistorisk dokumentation.

2004

 • Ny dörr kvarnens källarvåning.
 • Reparerat en del fönster till magasinet, som blivit sönderslagna.
 • Vindskivor på magasinet har byts ut.

2005

 

2006

 

2007

 • Byte av inloppsgallret till turbintuben.

2008

Rensning av turbinutloppets utlopp.

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 • Renovering av turbinen inledd.

2013

 

2014

2015

 

2016

 

2017

 • Slamsugning under turbinen.
 • Siktdukarna i sikten som är i drift byttes ut.
 • Renovering av turbinen avslutades under våren.
 • Turbinen provkördes i november, då det fanns tillräckligt med vatten.

2018

 •  Byte av lagret till axeln för kvarnstenen som används för malning.
 • Eldningsrummen i torkrian har städats ut. Det ena kommer att fungera som förråd. Det andra som utställning för att illustrera hur torkning av säd gick till.
 • Ett av mjölrummen i spannmålsmagasinet har städats ur och kommer att vara utställning för hur ett mjölrum fungerade.
 • Utställning av skörderedskap har inretts på första våningen i spannmålsmagasinet.
 • Utställningar av ett mjölnarhem har satts upp andra våningen i spannmålsmagasinet.
 • Hemsidan byggs ut med bland annat material från den rapport som Lisa Dikman och Maria Thomé upprättade 2003.
 •  Remmarna i elevatorerna till rensverket har bytts. Det är 2 remmar med 39 plåtskopor på varje rem, som transporterar upp säden från källaren till vinden när man rensar säden.