Brandförsäkring 28 december 1867

Brandförsäkring nr 23035

År 1867 den 28 December har undertecknad ….besett och värderat nedan nämnda Qvarninrättning belägen på egorna till 1 mantal frälse Råcksta i Spånga socken … förenämnda Qvarninrättning förut varad försäkrad under Nr 18375 efter besiktning och värdering den 2 Augusti 1843. Egaren som under innevarande år byggt om xx qvarn …

Råcksta Wattenqvarn. Men Qvarnviken kallad … kunnande vid denna lägenhet öfverflödig vattentillgång påräknas de tider af året Qvarnen går uti denne derofvanför liggande dammarne och xxx från en källa strax intill mjölnarbyggningen äfvensom från sjöstranden.

Kvarnhuset

Qvarnhuset  byggdt såsom ofvan nämndt är innevarande år, af groft och moget, dels nytt, dels gammalt furutimmer, med egna väggar på alla sidor, af tvenne våningar och vind, inrättat för wattenqvarn med tre par stenar, hvaraf blott två par nu voro insatta, gående med öfverfall, äro 34 fot långt, 24 fot bredt och 18 fot 6 tum högt till takfoten och derifrån till takåsen 11 fot högt., under spåntak, stående på en stenfot, gällande från 2 ända till 6 fots höjd, af 3 fots tjocklek, hvarförutan under stenstolen är en grundmur af 12 fots fyrkant, 4 fot hög.

Nedre våningen består af ett stort rum, deruti stenstolen, en conisk växel, ett stjernhjul med 2 drefvar, 2 siktlårar äro anbragta och den förmalda säden upplägges. Taket hvilar på 10 tvär och 2 bärbjelkar.

Öfre våningen utgöres äfven af ett stort rum däri stenparen med sina skrufvar äro stående, taket häröfver på 4 tvärbjelkar.

Vinden innehåller platsen för den omalda säden och hvilar taket häröfver på 5 åsar.

Fönstren äro 3 fot höga och 3 fot 6 tum breda.

Invid husets östra sida är dermed sammanhang egande korsvirkestuga öfver vattenhjulet, paneladt med brädor, 30 fot långt, 12 fot bredt, 8 fot högt vid takfoten, men 18 fot 6 tum högt invid qvarnhusets vägg, täckt med spån.

Afståndt mellan qvarnbyggnaden och mjölnarens boningshus, och närmaste hust, är 53 fot.

Rännan är 80 fot lång, 4 fot 6 tum bred, 3 fot hög.

 Grundmuren innehållande 2,400 kubikfot gråsten, á 6 1/4 öre per fot värderas till                                      150:-
Stommen till qvarnhuset, om 2,400 qvadratfot, á 37 ½ öre per fot              -”-                                                  900:-
Yttre taket med deför tillbehör, åsar, reglar och underbräder, 1368 qvadratfot á 12½ öre per fot          171:-
Bjelklagren, bestående af 15 bjelkar under golfvet, samt de härofvan i öfre och nedre våningen upptagna 16 st       1221:-                                       

….(sida saknas)

Anmälda åbyggnad är således efter noggrannaste undersökning och bästa förstånd                                  4168:-

Slutligen framställde ägaren … att han måtte få tillgodonjuta de inbetalade premierna för den nedrifna qvarnen… ofvannämnda instrument af den 2 augusti 1843 upptagna, men äfven den nedrifna bodbyggnad…Öfriga vid .. åberopade besiktning år 1843 befintliga åbyggnader förefvarar oförändradt.

….

Att wattenmjölkvarnen vid Råcksta dammen i Spånga socken blifvit nedriven och å nyo uppbyggd under år 1867 varder härigenom på begäran till bevis meddeladt.