Byggnader – Kraftdammen

Kvarndammen sett i riktning åt sydväst ner i dalen.

Det var vattenkraften som skulle stå för den huvudsakliga kraftförsörjningen vid kvarnen. Vattnet kom från Råcksta träsk, vars tillringsområde utgörs av Hässelbydalen. Från sjön rinner vattnet till kvarndammen via en huggen ränna.

Idag återstår inte mycket av sjön, numera fungerar den som våtmark. Det mesta vatten som faller i tillrinningsområdet går med dagvattnet till reningsverket. Enbart några få procent passerar idag kvarnen jämfört hur det var i början på 1900-talet.

Kraftdammen

Ett system av dammluckor sörjer för en kraftig uppdämning av vattnet. Första dammluckorna finns vid Råcksta Träsks utlopp och sedan finns ytterligare en fördämning ungefär mitt i dalgången vilken är själva kvarndammen (se bild ovan). Från dammen går en frivattenränna som är klädd med kvaderhuggen gråsten. I höjd med torkladans sydvästra gavel fortsätter vattenrännan under mark fram till och under kvarnen. Vattnet rinner sedan ut i ett rör som fortsätter ett tiotal meter ut på andra sidan kvarnen. Röret mynnar ut i ett dike som leder vattnet ned till Mälaren.

Tidigare fanns där en träbro som gick från turbinen inne i källarvåningen, ut vid sydöstra porten och ett tiotal meter fram ovanför röret. Idag finns inte träbron kvar utanför kvarnen.

Parallellt med och cirka två meter öster om frivattenrännan går en betongtub under mark. För denna gjordes året innan grävarbeten för att skapa den fåra i vilken betongtuben idag ligger nergrävt i. Betongtuben göts 1899 av Skånska Cementgjuteriet (Skanska sedan 1987). Före betongtuben fanns en trätub vilken åtminstone delvis låg ovan mark[1].

Den 3/5 1989 gjorde Skanska en besiktning av tuben genom filmning med robot. Den var i stort sett intakt förutom en mindre spricka. Det finns ingen uppgift på om tuben är armerad eller inte. Skulle så vara fallet är tuben kanske den första armerade betongtuben i landet.

Kraftdammens, frivattenrännans, tubens och utloppets skick

Det finns en vattenläcka någonstans i dammen som behöver åtgärdas. Några av kvaderstenarna i frivattenrännan sitter löst och har kommit lite ur läge. Betongtuben har, som nämnts tidigare en mindre spricka. Turbinutloppet under kvarnen och ut bortom den har en alltför klen diameter vilket gör att vattnet inte rinner undan tillräckligt snabbt och sten och grus sjunker ned till botten och blir kvar. Röret slamsögs under år 2000.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Sprickan eller sprickorna i dammen ska tätas med cementbruk. Kvaderstenarna i frivattenrännan ska sättas tillbaka på plats. Betongtubens spricka ska tätas. Utloppsröret ska bytas till ett rör med en större diameter. Träbron över vattnets utlopp ska återskapas.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Det vore av intresse om man samtidigt som sprickan i betongtuben lagas kunde undersöka om tuben är armerad.

Genomförda åtgärder.

Januari 2017. Slamsugning under turbinen.

Referens Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.
[1] Bromma Hembygsförenings Årsskrift 1948, sidan 90.