Brandförsäkring 15 Jan 1883

Här nedan följer utdrag ur brandförsäkring för Kvarnbyggnaden den 15 januari 1883.

Inkom den 15 Jan 1883

Försäkrings-nr 26951

År 1883 den 3 Januari har undertecknad kronolänsman, med biträde af civilingenjören Herr [Adolf Ludvig född 11/3 1848] L Lönnerberg i Stockholm och Byggmästaren A Wallin i Rinkeby besett och värderat nedan nämnde, under nästlidna år nybyggda qvarninrättning å egendomen Råcksta belägen …

…ny försäkring begäres å en därstädes vid s k Qvarnviken under nästlidet år nybyggd större watten och ångqvarn istället för nedannämda i åberopade försäkringsvärdering af den 2 Augusti 1843 nedrifna och från sina platser borttagna hus och qvarnbyggnad….

Egendomen [Råcksta gård] består af ett mantal frälse och är nu ifrågavarande qvarnbyggnad uppförd på en fri plats, ungefär en half fjerdingsväg från gården, 540 fot från Mälarens strand och 166 fot från mjölnarbyggningen. Rinnande vid denna qvarninrättning öfverflödig vattentillgång året om räknas, dels i den från qvarnen till Mälaren fördjupade strömfåran äfvensom deraf förvarande qvarndammen, hvarförutom i serskildt anbragte rör från turbinbub och turbinxxx genom pumpen i maskinrummet håller en å qvarnhuset öfre botten står midt öfver maskinen byggd vattencistern om 1000 kannors rymd, ständigt kan fyllas med vatten så maskineriet ej mankerar.

Den å stället befintliga brandredskapen består af en större slangspruta, 2 brandhakar, 2 stegar, 2 svabbar och bleckämbar.

De förut under ofvan åberopade nr 18375 i värderingen den 2 Augusti 1843 uptagna och numera nedrifne byggnad antecknas i följande ordning och nummer hvarför egaren äskar att redan erlagda premier måtte räknas tillgodo vid försäkringsafgiften för den nya byggnaden :

Nr 4.                   Spanmåls- och wisthusbod, nedtagen 1882, försäkrad till530
Nr 5.                   2 afträdeshus och 1 materialbod, nedtagen 1882, försäkrad till182
Nr 18                  Råcksta qvarn vid Qvarnvike, nedtagen 1881, försäkrad till2095
Rmt Rrd2807

Istället för den gamla nedrifna qvarnen, som i försäkringsvärderingen den 2 Augusti 1843 haft nr 18, skulle, enär den nya under nästlidet år uppförda och till försäkring redan anmälda mjölnarebyggningen vid Qvarnviken fått nr 1, den nya qvarnbyggnaden benämnes nr 2.

Nr 2. Åbyggnad, hvarå brandförsäkring sökes är:Istället för den gamla nedrifna qvarnen, som i försäkringsvärderingen den 2 Augusti 1843 haft nr 18, skulle, enär den nya under nästlidet år uppförda och till försäkring redan anmälda mjölnarebyggningen vid Qvarnviken fått nr 1, den nya qvarnbyggnaden benämnes nr 2.

Ett qvarnhus af sten med egna murar på alla sidor, upfördt år 1882 i två våningar och vind, står på 8 á 13 fots gråstensgrund under jord;
70 fot långt, 32 fot bredt och 34 fot högt till nocken, med 4 ingångsportar och 16 fönster, täckt med galvaniserad och korrugerad jernplåt.

Första eller nedra våningen, hvars yttermurar äro 4 fot tjocka af sprängd gråsten, innehåller ett stort 53 fot långt rum af hela husets bredd, inrymmande gångande verket med sina axelledningar och turbiner;
17 fot af husets längd i norra ändan och skiljdt med 1½ fot tjock tegelmur från sistnämnda är maskinrummet med en 13 hästkrafters lokomobil och egen ingång genom en större port utifrån; i detta rum befanns golfvet af cement och innantaket beklädt med järnplåt. Wid husets nordvestra hörn och intill detta rum en 60 fot hög ångskorsten med åskledare.

Intill husets vestra sida och i sammanhang med, ett flygelhus af sten med egna murar på tre sidor med en fot tjocka tegelstensmurar, 24 fot långt, 23 fot bredt, 22 fot högt till nocken med en ingångsport, 4 större och 4 mindre fönsterlufter och under lika tak som qvarnhuset, afsedt till torkria, med järndörr för ingången till qvarnens andra våning.

Andra eller öfvervåningen, hvars murar äro af tegelsten, 1½ fot tjocka, består af ett enda rum för 4 par stenar och en Excelsior qvarn, siktar och krossar m m. Trapporna äro af 3 tums trä, till husets nedre och andra våning finnas 4 par dubbla portar med 2 yttertrappor.

Grundmuren till denna byggnad under jord, värderas till4,000
Hela stommen till detta hus med torkrian11,900
Yttre taket med dess tillbehör3,000
Bjelklagen i hela huset, tvärbjelkar och ramar under qvarnverket2,875
Golfven af 3 tums hyfladt och spåntadt plank2,950
2 inre och 2 yttre trappor af 3 tums plank400
17 fönsterlufter med glas i kitt, målade och allt tillbehör, 5½ fot höga, 4½ fot breda, á 25 kr425
2 dito större, 6 fot höga, 6½ fot breda á 30 kr60
1 dito, 6½ fot högt, 8 fot bredt30
4 halffönster, 2 fot höga, 3 fot breda á 10 kr40
4 par dubbla portar, 8 fot höga, 6 fot breda, målade, med allt tillbehör, á 50 kr200
1 större dito till maskinrummet med i samma karm infattade fönster, 11 fot hög, 9 fot bred50
1 jerndörr af tjock plåt emellan qvarnen och rian, 7 fot hög, 3§ fot bred med reglar och hakar50
Ångskorsten med åskledare1,900
 27,880

Gångande werket m m

En turbin om 30 hästkrafter1000
En turbin om 15 hästkrafter800
En lokomobil om 13 hästkrafter5,600
Axelledningen i nedre botten jemte lager och 4 långjern, 2 par franska stenar[1] samt 2 par andra stenar6,700
Axelledning å öfre botten1,600
En Excelsior qvarn450
4 st centrifugalsiktar2,300
1 Förkrosswals450
1 Sädesrensare700
2 st kylapparater med rörledning, fläkt samt zink- och filtklädda stenkar1,300
1 Kondensator till lokomobilen600
1 Wattenpump med rörledningar300
1 Hiss med tillbehör370
2 Torkplåtar jemte murverket till rian800
Remmar till qvarnwerket1,000
Diverse erforderliga verktyg och kvarnhackor800
2ne dc [decauville] railvagnar250
 25,020

Sålunda hela husets värde och deruti befintliga maskiner och qvarnverk                         Kronor 52,900

[1] Franska stenar var gjorda av sötvattenkvarts var hållfasta och motstod nötning bra.