Brandförsäkring 17 maj 1918

Försäkrings-Nr 48596

Värderingsinstrument upprättadt den 17 Maj 1918 …

Kartbeskrivning

No 28 Boningshus        Kvarnviken   No 1 i tidigare försäkring 46295
No 29 Bodbyggnad      –”-                  No 2 i                                   -”-
No 30 Kvarnbyggnad -”-                    No 5                                     -”-
No 31 Såghusbyggnad –”-                  No 5                                     -”-
No 32 Virkesbod           -”-                    No 3                                     -”-
No 33 Spannmålsmagasin –”-           No 4                                     -”-
No 34 Tvättstuga          -”-                    No 6                                     -”-

28. Boningshus

Boningshus på 0,6 meter hög granitsockel i en våning och vind. Å husets framsida med utbyggt midtelparti äro 2ne ingångar med stentrappor, å baksidan af byggnaden utbyggt trapphus 2,0 x 2,0 x 5,4 meter med trappa till vinden, dessutom innertrappa till vinden, den senare försedd med trägolf. Innehåller i nedre botten 2ne förstugor, 2ne kök, 2ne rum samt 6 garderober. Å vinden 3 rum. Kök och förstugor äro boiserade[1], rummen tapetserade med pappspända tak.

Byggnadsår:
Byggnadsämne
: Timmer, brädpanel, rödmålad.
Taktäckningsämne: Korrugerad plåt på bräder.
Husets dimensioner i meter. Längd 16,5      Bredd 7,2          Höjd mellan sten och takfot 4,4
Beskaffenhet: God
Värderingssumma totalt 14 400 Kr.

Specifikation
12 st fönster med innerfönster
6 st dito, mindre
13 dörrar
6 garderober
2 st innertrappor
Taksocklar och listverk
1 murstomme med bakugn
2 kakelugnar
5 järnspisar med kåpor
2 st stentrappor
1 st trapphus

29. Bodbyggnad

Bodbyggnad på 0,1 – 0,4 meter hög stenfot. Innehåller svinhus af plank samt visthusbod, vedbod och afträde af stolpar och bräder.

Byggnadsår: 1906
Byggnadsämne
: Plank, stolpar och bräder.
Taktäckningsämne: Plåt.
Husets dimensioner i meter. Längd 5            Bredd 3,5          Höjd mellan sten och takfot 2,1
Beskaffenhet: God
Värderingssumma totalt 500 Kr.

30. Kvarn och sågbyggnader

Kvarnhuset i tre våningar af gråsten och tegel, med en utbyggnad af samma material, som användes till ria. Såghuset i vinkel mot kvarnen af resvirke och bräder. Kvarnen har granitväggar till 2,47 meters höjd, derofvan tegel.

Nedre botten innehåller 2ne turbiner, spindlar, axelledningar, mjöltrummor, samt en triör. 2dra våningen är afdelad medelst en murad tegelvägg, hvarigenom uppstår ett mindre rum som förr användts till maskinrum, men hvars maskiner nu äro nedtagna. Detta rum har såväl som nedre våningen golf af cement, väggar af sten samt plåtbeslaget innertak. I öfrigt innehåller våningen 3 par kvarnstenar med tillbehör, 1 grynkross, 1 rensmaskin Eureka, 1 krossvals, 6 siktar med dukar, 3 valsstolar deraf en med porslinsvalsar, 1 magnetapparat, 5 elevatorer, samt transmissioner och remmar.

3dje våningen, 1 skalmaskin till grynverket, 1 elevator, 4 sniglar med transmissioner, 4 kvarnskrufvar samt ett säckspel.

Byggnadsår: 1882
Byggnadsämne
: Sten och tegel i kvarn och ria, samt stolpar och bräder i såghuset.
Taktäckningsämne: Korrugerad plåt på bräder och reglar.
Husets dimensioner i meter. Längd 20,70   Bredd 9,50       Höjd mellan sten och takfot 6,67
Beskaffenhet: Särdeles god
Värderingssumma totalt 47 000 Kr.

Specifikation
6 par portar
17 större fönster
4 half dito
1 jerndörr
2 innertrappor
häng och stuprännor

2 st yttertrappor
2 st turbiner (en ny)
spindlar, långjern, lagerbackar och öfriga transmissioner
1 dubbel valsstol (ny)
1 triör
Mjöltrummor
4 sniglar
2ne dragremmar af läder

I andra våningen:
3 par stenar
3 st kar med kupor
1 st stenkran
1 st rensmaskin Eureka
1 st rensmaskin och 6 st siktar
1 st valsstol med porslinsvalsar och 1 magnet
1 st plattvals
1 st krossvals
1 st grynkross
smärgelstol, transmissioner och remmar
5 elevatorer och en snigel
1 sugfläkt

3dje våningen
1 skal och rensmaskin, 1 elevator och 4 sniglar med remmar
4 skrufvar
1 säckspel

Utbyggnaden med rian är i 2ne våningar, den ena med golf af cement och 2ne ugnar af tegel, hvari koksgrytor äro installerade för upphettning. Dessa ugnar har luckor och dörrar af jern. 2ndra våningen har en del af golfvet af cement samt det öfriga af jerntrådsduk, som utgör såkallade plåtar. Mellan kvarnen och 2dra våningen är jerndörr. I kvarnhuset är 2ne inklädda trappor.

Byggnadsämne: Sten och tegel.
Taktäckningsämne: Korrugerad plåt på bräder.
Husets dimensioner i meter. Längd 6,8        Bredd 6,6          Höjd mellan sten och takfot 4
Beskaffenhet: God
Värderingssumma totalt 9 000 Kr.

Specifikation
Ugnar med dörrar och luckor af jern.
Koksgrytor och såkallad torkplåt.

31. Sågbyggnad

Såghuset innehåller sågbänk med klinga, timmerspel, planhyfvel, transmissioner samt spånelevator.

Byggnadsämne: Resvirke med bräder.
Taktäckningsämne: Korrugerad plåt på läkt.
Husets dimensioner i meter. Längd 21,2      Bredd 5,3          Höjd mellan sten och takfot 2,5
Beskaffenhet: God
Värderingssumma totalt 6 000 Kr.

Specifikation
Sågspånselevator
Timmerspel
Sågbänk med klinga
Planhyfvel
Transmissioner

32. Virkesbod

Virkeshus på stentomtning uppfördt af stolpar och bräder, inpaneladt i gaflarna samt till 1 meters höjd från taket till bjelklagret efter långsidorna, har bjelklag äfven i botten utan golf samt 2 par portar och 3 dörrar.

Byggnadsår: 1916
Byggnadsämne
: Stolpar och bräder.
Taktäckningsämne: Papp på bräder.
Husets dimensioner i meter. Längd 17,9      Bredd 6             Höjd mellan sten och takfot 3,7
Beskaffenhet: God
Värderingssumma totalt 2 500 Kr.

33. Spannmålsmagasin

Spannmålsmagasin på 0,6 meter höga jernpelare i 3 våningar. Golfven äro af tretums plank. Mellanvåningen är inredd till mjölrum med mellanväggar af bräder. Huset har en takkupa, 1 ytter och 2 innertrappor, alla ytterväggar af plåt, samt invändigt brädpanelade, dessutom finnes 49 st luckor xx beslagna med plåt och 3 par portar.

Byggnadsämne: Resvirke och korrugerad plåt.
Taktäckningsämne: Korrugerad plåt på bräder.
Husets dimensioner i meter. Längd 24         Bredd 12           Höjd mellan sten och takfot 8
Beskaffenhet: Utom. god
Värderingssumma totalt 23 000 Kr.

34. Tvättstuga

Tvättstuga på låg stenfot uppförd af resvirke och bräder, innehållande tvättstuga med cement golf, har innerpaneladt i tak och väggar, mangelbod med golf af plank

Byggnadsämne: Resvirke och bräder.
Taktäckningsämne: Tegel på bräder.
Husets dimensioner i meter. Längd 8,3        Bredd 3,8          Höjd mellan sten och takfot 2,6
Beskaffenhet: God
Värderingssumma totalt 1 300 Kr.

Specifikation
4 fönster
2 dörrar
1 murstomme
1 pannmur
1 jernspis

[1] Boasering – en invändig panelering eller inklädning av väggar eller tak med trä.