Brandförsäkring 2 Augusti 1843

Här nedan följer utdrag ur brandförsäkring för gamla Kvarnvikens kvarn den 2 Augusti 1843. Vi har inte lyckats tyda allt, kan du hjälpa till? I så fall kontakta oss på info@kvarnvikensmuseum.se

Brandförsäkring nr 18375

År 1843 den 2 Augusti ….åbyggnad å egendomen Råcksta …

Wid Råcksta wattenqvarn, Qvarnviken kallad, belägen på ägorna, ungefär en half fjerdingswäg från gården och 280 alnar från Mälarestranden, är följande åbyggnad hvarå begäres försäkring. Rinnande vid denna lägenhet öfverflödig wattentillgång påräknad, de tiden af året qvarnen går, uti de tvänne derofvanför liggande dammar, och derimellan ifrån en källa straxt brevid mjölnare byggningen, xxxx ifrån sjöstranden.

No 18

Ett Qvarnhus, byggdt år 1837, av groft och moget furutimmer, i nytt godt stånd med egna väggar på alla sidor, af tvänne våningar. Inrättadt för wattenqvarn med 3 par stenar, gående med överfall. 18 alnar långt, 12 alnar 20 tum bredt, 17 hvarf högt, under tak af bräder och tegel. Står på gråstensmur från 1 1/2 alns tjocklek, hvarförutan under stenstolen är en grundmur af lika längd med hustet, 1½ aln hög, 1 3/4 aln bred. På husets vestra wägg anbragte ett par spännbjelkar med 3ne skrufvar.

Nedra våningen består af ett stort rum, deruti stenstolen, kugghjulen och xxxx äro inrättade och den förmalda säden uplägges. Öfre våningen utgöres också af ett stort rum, hvaruti stå stenparen med fina skrufvar och där den omalda säden inlägges.

Invid husets östra långsida är ett dermed sammanbygt korsvirkshus öfver wattenhjulen, paneladt med bräder, 18 alnar långt, 5 ½ alnar bredt, snedbyggdt och således 6½ alnar högt invid qvarnhusets wägg och 3½ alnar med takfoten, täckt med brädor på förvandring[1] och tegel.

De fem grundmurarna innehåller tillsammand 432 cubikalnar, wärderad till 116
Stommen till Qvarnhuset 360
Yttre taket med dess tillbehör 162
Stommen till wattenhjulhuset med fina dörrar 60
Taket till wattenhjulhuset 30
Bjelklagen 60
Golven i bägge våningarna af 2 tums bräder 88
Ställningen under stenarna eller stenfoten af 12 tums fyrkant med fina stolpar och dynor samt allt tillbehör 150
3 st stenband med fina stenkar och skrufvar 48
3 st wattenhjul, 2 om 5½ alnar och ett om 5 alnars diameter, á 60 180
3 st kugghjul, 2 om 3 alnar 20 tums och ett om 3 alnar 12 tums diameter, á 50 150
3 st hjulstockar af furu med fina tappar, dynor och järnband, á 30 90
2 st trillor af träd, á 10 20
1 dito af jern 14
3 st långjärn med fina segel och pennor 45
2 st siktlårar af enkla bräder med fina klilårar 30
Ett grynverk med fina messingssåll 33
En rullsigt af silkesduk med fin ställning 60
2 st slagsigtdukar, á 10 20
Ett par sandstenar, 14 tum tjocka, 2 alnar 9 tum i diameter 100
Ett par dito 10 tum tjocka 2 alnar i diameter 66
Ett par rhenska stenar[2], 6 tum tjocka, 1 aln 22 tum i diameter 50
Ett hisshjul med fina linor 16
En trappa af enkla bräder om 6 steg 3
En dito af 1½ tum om 10 steg 5
1 fönsterluft med 12 glasrutor, 1½ aln hög, 2 alnar bred oljemålad utwändigt 4
1 dito med 8 rutor, 1 aln 7 tum hög, 1 aln 15 tum bred 3
2 dito med jerngaller, á 5 10
1 par dörrar af 1½ tum, 2 alnar 20 tum höga, 2 alnar 12 breda 6
1 par dito, 3 alnar 3 tum höga, 2 alnar breda 6
1 dörr af enkla bräder, 2 alnar 18 tum hög, 1 aln 8 tum bred 2
1 bro af 2 tums bräder, 12 alnar lång, 3 alnar bred, hvilande på 3 bjelkar 15
En wattenränna, 1 aln 20 tum bred, 19 tum djup, 28 alnar lång, af 1½ tums bräder på 15 grofwa underlag på tvärn och 2 dito ändlångt samt ledstång på en sida 105
Sålunda Qvarnens sammanräknade wärde 2095

Nr 19

En bod af korsvirke och bräder med nåtlister på xxx, stående ½ aln ifrån kvarnhusets vestra knut, 14 alnar lång, 11 alnar 16 tum bred, 3 alnar 18 tum hög till takfoten och 10 alnar 9 tum på gaflarna, under brutet tak af bräder med tegel på öfra fallet, står till 2 sidor på stenmur, 2½ alnar hög och med 2 sidor på stolpar, har egna väggar på alla sidor. Efter synbara beskaffenheten omkring 50 år gammal, i underhållet stånd, indelad i 2ne spannmålsbodar med väggfasta lårar i den nedre boden.

Stenfoten wärd 21
Stommen 100
Yttre taket med dess tillbehör 149
Bjelklagen 44
Golfven i bägge bodbottnarna af 2 tums bräder 84
Wäggfasta spannmålslårarna 15
3 st dörrar af enkla bräder, á 2 6
Således byggnadens wärde i det stånd den nu är 419

Nr 20

Mjölnare byggningen, å 1784 års wärdering uptagen under No 9, belägen 45 alnar öster från qvarnen, af timmer med brädfodrade knutar, 16 alnar 6 tum lång, 9 alnar bred, 18 hvarf hög, i 2ne våningar, med egna wäggar på alla sidor, rödfärgad, upbygd år 1780, i försvarligt godt stånd, under tak af bräder och tegel, indelad i 2 boningsrum i hvarje våning. Står på ½ alnar hög stenfot

Stenfoten 12
Stommen wärderas till 128
Yttre taket med dess tillbehör 95
Bjelklagen 49
Golfven i huset af 1½ tums bräder 60
Innertaken , dito af 1 tums hyflade och spontade bräder 40
6 st fönsterlufter med 4 glasrutor i kitt, 1 aln 9 tum höga, 1 aln 20 tum breda, oljemålade, á 4:32 28
3 par enkla fönsterluckor, á 1:16 4
2 beklädda dörrar, 2 alnar 19 tum höga, 1 aln 14 tum breda med foder, karm och lås, á 5 10
2 spegeldörrar, 2 alnar 17 tum höga, 1 aln 8 tum breda, á 5 10
1 köksspis med bakugn, brandmur och tegelplan 110
2 st tegelkakelugnar med dito, á 30 60
1 mindre köksspis 35
1 skorsten 35
Sålunda hela byggningens wärde i det stånd den nu är 676

Nr 21

På 108 alnars afstånd öster från mjölnarebyggningen ett fähus af timmer med foderlada af korsvirke och bräder, 13 alnar långt, 8 3/4 alnar bredt, 3½ alnar högt, under tak af bräder på förwandring, rödfärgad, nybygt år 1838, i bästa stånd, inredt för 2 kor och till fårkätte, står på ¾ alns stenfot.

Stenfoten wärd 10
Stommen 113
Taket 67
Trossbotten i fähuset af 1 tums bräder 4
Bjelklagen med båsinredningen och golfvet 13
1 dörr af 1½ tum, 2 alnar 14 tum hög, 2 alnar bred 4
1 dito af dito, 2 alnar 11 tum hög, 1 aln 16 tum bred 4
1 dito af dito, 2 alnar 8 tum hög, 1 aln 15 tum bred 3
Sålunda hela husets wärde i sitt nuvarande nya skick 218

Hvad som ej till brandförsäkring anmälat äro: Wid Qvarnviken.
En bod ofvanpå en gråstenskällare under tegeltak, 12 alnar från mjölnarbyggningen.
Ett svinhus af timmer under brädtak, 16 alnar från dito.

[1] Förvandringspanelen består av oprofilerade panelbräder som spikas i vertikal spikläk https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomkomplettering/utvandig-bekladnad/liggande-utvandig-panel/

[2] rhensk sten, ett slags kvarnsten som fås från trakter kring nedre Rhen.