Brandförsäkring 2 juni 1920

Försäkrings-Nr 52984

Värderingsinstrument upprättadt den 2 Juni 1920 …å egendomen Blackeberg medflera…

På stället befintliga brandredskap består af: …1 slangspruta i kvarnen samt stegar, hakar och hinkar.

Anmärkningar

…dessutom har utlåtande infordrats rörande åskledare vid Kvarnviken.

Den i kvarnhuset befintliga lokomobilen är uppställd fristående samt i 2 meters afstånd från dess ångpanna till det väl plåtbeslagna innertaket och då rökröret direktinmynnar i den högt murade skorstensstocken, anses eldfara härifrån uteslutet.

Kartbeskrivning

Kvarnviken
No 28. Boningshus
No 29. Bodbyggnad
No 30. Kvarnbyggnad
No 31. Såghusbyggnad
No 32. Virkesbod
No 33. Spannmålsmagasin
No 34. Tvättstuga

Kvarnviken

28.Boningshus

Förra brandförsäkringsbrefvets nummer: 48596
Byggnadsår: –
Byggnadsämne
: Timmer, bräder, panelad, rödmålad.
Taktäckningsämne: Korrugerad plåt på bräder.
Husets dimensioner i meter. Längd 16,5      Bredd 7,2          Höjd mellan sten och takfot 4,4
Beskaffenhet: God
Värderingssumma totalt 21 800 Kr för stomme.

Boningshus på 0,6 meter hög granitsockel, uppfört i en våning och vind.
Å husets framsida en utbygdt midtenparti 7,6 x 2,7 x 4,4 meter likaledes af timmer å ömse sidor derom ingång med hvarsin granittrappa med plan och 5 steg.
Å baksidan ett femkantigt trapphus 2 x 2 x 5,4 meter af stolpar och enkla bräder med trappa till vinden, dessutom innertrappa till vinden.
Båda utbyggnaderna har yttre tak af korrugerad plåt.
Huset innehåller å nedre botten 2ne förstugor, 2ne rum, 2ne kök, 4 skafferikontor och 2 garderober samt å vinden med golf 3 rum och 4 kontor.
Rummen i nedre botten tapetserade, taken spända med papp, förstuga och 2ne rum å vinden helt boiserade och ett rum putsadt å väggar och tak.

Specifikation
10 st   större fönster med tillbehör                   500
2 ”       halffönster                                                     50

2 ”       dito i trapphus                                              40
2”        mindre fönster                                            40
2 ”       takfönster i järnbågar                                40
2 ”       förstugudörrar                                              120
1 ”       dito i trapphuset                                          30
11 ”     fyllningsdörrar                                              550
2 ”       trappor                                                            300
4 ”       skafferikontor och 2 garderober           300
           samt 4 vindskontor
Taksocklar och lister                                                150
1          murstomme med bakugn                        550
2  st     kakelugnar                                                     400
5 ”       järnspisar med plåtkåpor                         600
2 ”       granittrappor                                                 500
1 ”       trapphus                                                         400
                                                                                        4570

29.Bodbyggnad

Bodbyggnad å 0,1 – 0,6 meter hög stenfot indelad i vedbod, afträde och svinhus, detta med väggar och golf af plank i ett rum; har 3 dörrar och 2 små fönster.

Byggnadsår: 1906
Byggnadsämne
: Resvirke och bräder, rödmålad.
Taktäckningsämne: Plåt på bräder.
Husets dimensioner i meter. Längd 5            Bredd 3,5          Höjd mellan sten och takfot 2,1
Beskaffenhet: God
Värderingssumma totalt 900 Kr.

30.Kvarnbyggnad

Byggnadsår: 1882
Byggnadsämne
: Sten och tegel putsadt.
Taktäckningsämne: Korrugerad plåt på reglar.
Husets dimensioner i meter. Längd 20,7      Bredd 9,5          Höjd mellan sten och takfot 6,67
Beskaffenhet: Särdeles god
Värderingssumma totalt 82 800 Kr för stomme.

Kvarnbyggnad uppförd i 2 våningar med gråstensmurar till 2,60 meters höjd, derofvanpå tegel med 45 cm tjocka murar, gafvelspetsar jemtväl af tegel. Å södra långsidan en utbyggnad 6,8 x 6,6 meter likaledes af tegel täckt med plåt hvilken har användts till ria.
Byggnaden har i nedre botten cementgolf och i de 2ne öfre bottnarna groft plankgolf.

Andra våningen är denna afelad medelst en murad tegelvägg, hvarigenom uppstår ett mindre rum med plåtklädt innertak, cementeradt golf och alla väggar af sten och tegel der en 20 hästk: lokomobil xxx är uppställd, hvars rökrör som är av gjutjern utmynnar i utanför intill väggen stående tegelskorsten cirka 10 meter hög öfver kvarnhusets taksprång, hvilken skorsten är försedd med åskledare.

Huset innehåller å nedre botten 2ne turbiner, spindlar, axelledningar, 19 mjöltrummor, samt en triör. 2dra våningen: 3 par kvarnstenar med invändigt plåtbeklädda kar jemte öfrigt tillbehör, 1 grynkross, 1 rensmaskin (Eureka), 2 krossvalsar, 6 siktar med dukar, 3 valsstolar deraf en med poslinsvalsar, 1 magnetapparat, 5 elevatorer samt transmission och remmar.
3dje våningen: 1 skalmaskin till grynverket, 4 sniglar med transmissioner, 4 kvarnskrufvar samt ett säckspel.

Specifikation
6 par portar                                                                 330
17 st större fönster                                                  760
4 ” halffönster                                                           80
1 ” jerndörr                                                                 130
2”  innertrappor                                                        300
1 ” takränna med ett stuprör                               230

2 ” turbiner                                                                 2500
spindlar, långjern, lagerbackar och                   5000
       öfriga transmissioner
1 dubbel valsstol                                                       2500
1 triör                                                                            400
Mjöltrummor                                                             350
4 sniglar                                                                        600
2ne dragremmar af läder                                      800

I 2dra våningen:
3 par stenar med kar och kupor                         2500
1 st stenkran                                                              200
1 st rensmaskin Eureka                                          500
1 ” dito och 6 st siktar                                              6000
1 ” grynkross                                                              200
2 ” krossvalsar                                                            1000
2 ” valsstolar deraf en med porslinsvalsar      2000
           och en magnetapparat
5 ” elevatorer och 1 snigel                                    1500
1 ” sugfläkt                                                                  450
Smärgelstol, transmissioner och remmar       2350
1 ” 20 hästk lokomobil                                            12000

I 3dje våningen:
1 st skal och rensmaskin                                        1000
1 ” elevator och 4 sniglar med remmar            700
1 st säckspel med 4 skrufvar                                400
Åskledare å skorstenen                                         250
                                                                                                                    43 200

Utbyggnad

Byggnadsämne: Tegel och sten.
Taktäckningsämne: Korrugerad plåt på bräder.
Husets dimensioner i meter. Längd 6,8        Bredd 6,6          Höjd mellan sten och takfot 4 Beskaffenhet: God
Värderingssumma totalt 4550.

Utbyggnaden eller rian är i 2 våningar, den en med golf af cement och 2ne ugnar af tegel hvari koksgrytor äro inställda för upphettning. Dessa ugnar ha luckor och dörrar af jern. 2dra våningen har en del af golfet af cement samt öfriga af jerntrådsduk, som utgör så kallade plåten.
Mellan kvarnen och 2n våningen är jerndörr.
I kvarnhuset finnes 2ne inklädda trappor.

Rian användes numera ej.

Specifikation
Ugnar med dörrar och luckor af jern,
koksgrytor och så kallade torkplåt.

31.Såghusbyggnad

Byggnadsår: 1882
Byggnadsämne
: Resvirke och bräder, rödmålad.
Taktäckningsämne: Korrugerad plåt på reglar.
Husets dimensioner i meter. Längd 21,2      Bredd 5,3          Höjd mellan sten och takfot 2,5 Beskaffenhet: God
Värderingssumma totalt 9700.

Såghusbyggnad uppförd i vinkel mot kvarnhusets gafvelvägg, har dubbelt plankgolf, 1 större sågbänk med klinga, planhyfvel, transmissioner samt spånelevator.
Öfver husets tak en 12×2 meters gångbana af plank med stöd i taket, från vägen till kvarnhusets 2dra våning.

Specifikation
3 st fönster                                   45
2 takfönster i jernbågar           85
Sågbänk med klinga                  2500
Sågspånselevator                      100
Planhyfvel                                     300
Transmissioner med remmar                             2000
1 gångbro af plank                     140

32.Vikesbod

Byggnadsår: 1916
Byggnadsämne
: Stolpar och bräder, rödmålad.
Taktäckningsämne: Papp på bräder.
Husets dimensioner i meter. Längd 17,9      Bredd 6             Höjd mellan sten och takfot 3,7 Beskaffenhet: God
Värderingssumma totalt 3000

Virkeshus på stentomtning, uppfört af stolpar och brädpaneladt endast å gaflarna samt å långsidorna till 1 meters höjd från öfre bjelklaget till taket, bjelklag äfven i botten, båda bjelklagen utan golf.

33.Spannmålsmagasin

Byggnadsår: 1882
Byggnadsämne
: Resvirke och korrugerad plåt.
Taktäckningsämne: Korrugerad på reglar.
Husets dimensioner i meter. Längd 22         Bredd 12           Höjd mellan sten och takfot 8 Beskaffenhet: Utmärktgod
Värderingssumma totalt 32700

Spannmålsmagasin uppförd på 0,6 meter höga jernpelare i 3 våningar.
Golfven äro af 3” plank.
Mellanvåningen är inredd för mjölrum med mellanväggar af bräder.
Huset har en takkupa, en ytter och 2 innertrappor, alla ytterväggar af plåt samt invändigt brädpanelade. Dessutom finnes 49 st fönster och luckor och 3 klädda portar.

34.Tvättstuga wid Qvarnvik

Byggnadsämne: Resvirke och bräder, rödmålad.
Taktäckningsämne: Tegel på bräder.
Husets dimensioner i meter. Längd 8,3        Bredd 3,8          Höjd mellan sten och takfot 2,6
Beskaffenhet: God
Värderingssumma totalt 2100 Kr.

Tvättstuga på låg stenfot, uppförd af resvirke och bräder, indelad i tvättstuga med cementgolf och inmurad panna, en mangelbod med plankgolf, har skiljevägg af tegel.

Specifikation
4 fönster                                                                      100
1 port och 1 dörr                                                       50
murstomme                                                               150
pannmur                                                                      200
jernspisel                                                                     50