Kvarnbyggnaden – Stommen och fasaden

Kvarnvikens kvarn fasad norr, Copyright Lisa Dikman 2003

Stommen och fasaden

Som nämnts tidigare övergår gråstensgrunden till källarvåningen yttermurar (övermur). Övermuren i sten övergår till en fullmur i tegel om en och en halv stens bredd (ca 45 cm) i höjd med andra bottnen. Den är murad i renässansförband (blockförband) och över fönster och portar är stickbågsvalv slagna. Den med kvarnbyggnaden sammanhängande flygelbyggnaden är murad, från grund, med rött lertegel av en tegelstens bredd.

Kvarnvikens kvarn fasad öster Copyright Lisa Dikman 2003

Fasaden har en utkragning tre varv under takutsprånget som på gavlarna fortsätter ut som kapitäl. Tre skift under takfotens utkragning löper ett rullskift (ett skift med tegelstenens stående· kortände utåt) som en list runt hela byggnaden. Intill sågen på den södra långsidan finns en ca 12 m hög skorsten av tegel på en sockel av gråstenskvader.

Alla fönster- och dörromfattningar i källarvåningen är putsade (i cementbruk enligt Claes Reichman, Stockholms Stadsmuseum) . Tak-/golvbjälklagen vilar på murupplag i väggen och är utförda av kraftigt, sågat timmer. I källarvåningen och mellanvåningen är takbjälklaget förstärkt med en i rummets längdriktning placerad träbalk som bärs av träpelare med stiliserade gjutjärnkapitäl.

Golven på mellanvåningen och vindsvåningen är av tre tums hyvlad och spåntad plank. I byggnadens mitt kan man nå alla plan via trappor av tre tums plank. Sparrarna har infällda, tvärgående reglar mot vilka taktäckningen av korrugerad plåt ligger.

Turbinrummet. l förgrunden syns de fina gjutjärnspelarna med gjutjärnskapitäl och i bakgrunden axlar och kugghjul från turbinen.

Fasadens och stommens skick

Fasaden och stommen är överlag i bra skick. Några frostskador har åtgärdats, bland annat vid skorstenen, under 2002. Några mindre skador finns kvar, bland annat ovanför porten till turbinrummet, samt några dåliga reparationer från 1980-talet vilka bör åtgärdas på sikt. Inga synliga sprickor finns som indikerar sättningar.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. De mindre skadorna och de felaktiga lagningarna i tegelfasaden kommer att åtgärdas framöver. Kvarnen och övriga byggnader bör snarast kontrolleras avseende eventuell förekomst av skadedjur (av Anticimex). Spår av skadedjur finns i flera byggnader. För övrigt gäller regelbunden översyn.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Skadorna och de felaktiga lagningarna bör åtgärdas men är inte ett akut problem. Anticimex har kontrollerat kvarnen men inte övriga byggnader för ett tiotal år sedan. Vid kommande översyn bör alla byggnader kontrolleras och eventuellt åtgärdas samtidigt. Vi har inte sett några angrepp av skadedjur i kvarnen.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.