Kallelse till årsmöte 2021

På grund av situationen med coronaviruset så blir årsmötet lite annorlunda även i år. Vi har skjutit på årsmötet till 20 juni klockan 15.00. Detta på rekommendationer från myndigheter samt Sveriges Hembygdsförbund. Detta är ett avsteg från föreningens stadgar, men styrelsen anser att det är nödvändigt i den rådande situationen. Mötet kommer att hållas utomhus utanför kvarnen. Vid dåligt väder kan vi vara i magasinet. Motioner till mötet kan lämnas via post eller e-post senast 1 vecka innan mötet. Röstning kommer att kunna ske via ombud.

Förslag på val till styrelsen:

 • Ordförande: Björn Mellström
 • Ledamöter: Sten Sörstadius, Elisabet Lindqvist, Stig Eriksson, Peter Olofson.
 • Suppleanter: Sten Frödin, Bo Östlund.
 • Intresserade att bli invalda i styrelsen: David Lönn och Jessica Lyon
 • Revisor: Lars Borg, revisorssuppleant: vakant.
 • Valberedning: vakant.

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ordförande samt 3-5 ledamöter och 2-3 suppleanter.

Ekonomirapport, revisorns berättelse samt verksamhetsberättelse kommer att finnas på årsmötet men kan även skickas via e-post i förväg på begäran. Detta för att slippa onödigt slöseri med papper.
Kaffe serveras efter mötet.

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare av protokollet
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 5. Verksamhetsberättelse för 2020
 6. Revisionsberättelse för 2020
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under 2020
 8. Valberedningens (styrelsens) förslag på styrelsemedlemmar
 9. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
 11. Val av revisor och revisorssuppleant för kommande verksamhetsår
 12. Val av valberedning för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2022
 14. Motioner från styrelsen och medlemmar
 15. Nytt om Kvarnviken, kvarndagar 2021
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas
Gräset klipps med stihl.

Publicerat den
Kategoriserat som Årsmöte

av Redaktionen

Kvarnkatten

Lämna ett svar

%d