Kallelse till årsmöte 2022

Museet Kvarnvikens Kvarn och Sågs årsmöte 2022 kommer att hållas i kvarnkammaren i Kvarnvikens kvarn söndag 10 april kl 15.00. Motioner till mötet kan lämnas via post eller e-post senast 1 vecka innan mötet. Röstning kommer att kunna ske via ombud.

Förslag på val till styrelsen:

 • Ordförande: Björn Mellström
 • Ledamöter: Sten Sörstadius, Elisabet Lindqvist, Stig Eriksson, Peter Olofson, Jessica Lyon
 • Suppleanter: Sten Frödin, Bo Östlund, David Lönn
 • Revisor: Lars Borg
 • Revisorssuppleant: vakant.
 • Valberedning: vakant.

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ordförande samt 3-5 ledamöter och 2-3 suppleanter. Ekonomirapport, revisorns berättelse samt verksamhetsberättelse kommer att finnas på årsmötet men kan även skickas via e-post i förväg på begäran. Detta för att slippa onödigt slöseri med papper.

Kaffe serveras efter mötet. Aktuell information om mötet och eventuella motioner samt om kvarndagarna kommer att finnas på hemsidan.

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare av protokollet
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 5. Verksamhetsberättelse för 2021
 6. Revisionsberättelse för 2021
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under 2021
 8. Valberedningens (styrelsens) förslag på styrelsemedlemmar
 9. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
 11. Val av revisor och revisorssuppleant för kommande verksamhetsår
 12. Val av valberedning för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2023
 14. Motioner från styrelsen och medlemmar
 15. Nytt om Kvarnviken, kvarndagar 2022
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas
Publicerat den
Kategoriserat som Årsmöte

av Redaktionen

Kvarnkatten

Lämna ett svar

%d