Brandförsäkring 22 Augusti 1916

Här nedan följer utdrag ur brandförsäkring för Kvarnviken den 22 Augusti 1916

Försäkrings-N:r 46295

Värderingsinstrument upprättadt den 22 Augusti 1916…. af följande åbyggnad å egendomen Kvarnviken under Råcksta ….

På stället befintlig brandredskap består af: 1 assuranspruta, 1 stege, 1 brandhacka och hinkar.

Plankarta

Plankarta 1916

Kartbeskrifning

No 1 Boningshus
No 2 Bod
No 3 Virleshus
No 4 Spannmålsmagasin
No 5 Kvarn och sågbyggnad
No 6 Tvättstuga

1 Boningshus

Boningshus på 0,6 meters hög granitsockel i en våning och vind. Å husets framsida äro 2ne ingångar med stentrappor vid hvarje ingång. Samt å baksidan af byggnaden utbyggt trapphus med trappa till vinden. Dessutom finnes innertrappa till vinden. Å nedre botten innehåller huset 2ne förstugor, 2ne kök och 2ne rum samt 6 garderober. Samt å vinden 3 rum. Kök och förstugor äro boiserade [1], rummen tapetserade med pappspända tak.

Byggnadsår:
Byggnadsämne
: Timmer, brädfordrad.
Taktäckningsämne: Plåt på brädor.
Husets dimensioner i meter. Längd 16,5      Bredd 7,20       Höjd mellan sten och takfot 4,40
Värderingssumma totalt 12 000 Kr.
Förra brandförsäkringsbrefvets nummer: 26951

Specifikation:
12 större fönster
6 mindre fönster
13 dörrar
6 garderober
2 innertrappor
Socklar
1 murstomme med bakugn
4 jernspisar
3 kakelugnar
2 stentrappor
1 trapphus med trappa

2 Bodbyggnad

Bodbyggnad på låg stenfot. Innehåller svinhus af plank, samt visthus, vedbod och afträde af stolpar och bräder.

Byggnadsår: 1906
Byggnadsämne: Plank, stolpar och bräder.
Taktäckningsämne: Plåt.

Husets dimensioner i meter. Längd 5            Bredd 3,5          Höjd mellan sten och takfot 2,1
Värderingssumma totalt 300 Kr.
Förra brandförsäkringsbrefvets nummer: 38795

3 Virkeshus

Virkeshus af stolpar och bräder undertak af papp på bräder med tre dörrar och 2 par portar. Huset står på stenpelare.

Byggnadsår: 1916
Byggnadsämne: Plank, stolpar och bräder.
Taktäckningsämne: Plåt.

Husets dimensioner i meter. Längd 17,90   Bredd 6             Höjd mellan sten och takfot 3,7
Värderingssumma totalt 2 000 Kr.
Förra brandförsäkringsbrefvets nummer: Nytt

4 Spannmålsmagasin

Spannmålsmagasin på 0,5 meter höga jernpelare i 3 våningar. Golfven äro af 3 tum plank. Mellanvåningen är inredd till mjölrum med mellanväggar af bräder. Huset ha en takkupa. 1 ytter och 2 innertrappor. Alla ytterväggarna äro af plåt samt invändigt brädpanelade.

Byggnadsår:
Byggnadsämne: Stolpar och plåt.
Taktäckningsämne: Plåt på bräder.

Husets dimensioner i meter. Längd 24         Bredd 12           Höjd mellan sten och takfot 8
Värderingssumma totalt 20 000 Kr.
Förra brandförsäkringsbrefvets nummer: Nytt

5 Kvarn och sågbyggnad

Kvarn och sågbyggnad. Kvarnhuset i 3 våningar af gråsten och tegel med en utbyggnad af samma material, som användes till ria. Såghustet i vinkel mot kvarnen, af stolpar och bräder. Kvarnen har granitväggar till 2,47 meters höjd, derofvan tegel. Nedre botten innehåller 2ne turbiner, spindlar, axelledningar, mjöltrummor samt en triör.

Andra våningen är afdelad medelst en murad tegelvägg hvarigenom uppstår ett mindre rum som förr användes till maskinrum, men hvars maskiner nu hålla på och nedtagas. Detta rum har såväl som nedre våningen golf af betong, väggar af sten samt plåtbeslaget innertak. I öfrigt innehåller våningen 4 par kvarnstenar med tillbehör, 1 grynkross, en rensmaskin (Eureka), 1 krossvals, 6 siktar med dukar, 1 valsstol med porslinsvalsar samt transmissioner och remmar.

3dje våningen innehåller 1 vattenreservoar af jernplåt, 1 skalmaskin till grynverket, 1 elevator, 1 rensmaskin (Eureka), 4 sniglar med transmissioner, 4 kvarnskrufvar och 1 säckspel.

Utbyggnaden eller rian är i 2ne våningar, den nedre med golf af betong och 2ne ugnar af tegel hvari koksgrytor äro installerade för upphättning. Dessa ugnar ha luckor och dörrar af jern. 2dra våningen ha en del af golfvet af betong samt det öfriga af jerntrådsduk som utgör såkallade plåtar. Mellan kvarnen och 2dra våningen äro jerndörr.

I kvarnhuset är 2ne inklädda trappor.

Såghuset innehåller sågbänk med klinga, timmerspel, planhyfvel och transmissioner samt spånelevator.

Byggnadsår: 1882
Byggnadsämne: Sten och tegel i kvarn och ria samt stolpar och bräder i såghuset.
Taktäckningsämne: Plåt på brädor och läkt.
Husets dimensioner i meter.
Kvarnhuset: Längd 20,70         Bredd 9,50       Höjd mellan sten och takfot 6,67
Rian: Längd 6,80                          Bredd 6,60       Höjd mellan sten och takfot 4
Såghuset: Längd 21,20             Bredd 5,30       Höjd mellan sten och takfot 2,50
Värderingssumma totalt 40 800 Kr.
Förra brandförsäkringsbrefvets nummer: 26951

Specifikation:
6 par portar
17 större fönster
4 halffönster
1 jerndörr
2 innertrappor
2ne ytterbroar
häng och stuprännor af plåt
Nedre våningen:
2ne turbiner
spindlar, långjern, lager, nockar och öfriga transmissioner
1 triör
mjöltrummor
4 sniglar
2ne dragremmar af läder
Andra våningen:
4 par stenar
4 kar med skrufvar
1 stenkran
1 rensmaskin (Eureka)
1 rensmaskin och 6 siktar
1 valsstol med porslinsvalsar
1 magnet
Smärgelstol, transmissioner å remmar
5 elevatorer och en snigel
1 sugfläkt
3dje våningen:
1 skal och 1 rensmaskin
1 elevator och 4 sniglar med remmar
1 säckspel 4 sädes…front..
1 vattencistern af plåt
Specifikation rian:
Ugnar med dörrar och luckor af jern, koksgrytor och såkallad torkplåt.
Specifikation såghuset:
Spånelevator, sågbänk, planhyfvel bo, transmissioner.

6 Tvättstuga

Tvättstuga på låg stenfot i en våning, innehåller tvättstuga med cementgolf, samt mangelrum med golf af plank. Har en murstomme, 1 fristående pannrum, 1 jernspis, 4 fönster och 2 dörrar.

Byggnadsår:
Byggnadsämne: Stolpar och bräder.
Taktäckningsämne: Tegel på bräder.

Husets dimensioner i meter. Längd 8,30      Bredd 3,80       Höjd mellan sten och takfot 2,60
Värderingssumma totalt 800 Kr.
Förra brandförsäkringsbrefvets nummer: 36498

Specifikation:
4 fönster
2 dörrar
1 murstomme
1pannmur
1 jernspis

Summa kronor 90 300

[1] Boasering – en invändig panelering eller inklädning av väggar eller tak med trä. https://sv.wikipedia.org/wiki/Boasering